FAQ • Jaarrekening

DE ONDERDELEN VAN EEN JAARREKENING

KENNIS IS MACHT

Focust u op uw bedrijf. Dan bent u vast dolgelukkig met de bundeling van kennis door anderen. In onderstaande uitleg informeren we u. En… natuurlijk maken wij graag een afspraak om de informatie tijdens een afspraak te delen.

Ook wel bedrijfswinst, ondernemingswinst of exploitatieresultaat genoemd, is wat er overblijft wanneer de bedrijfskosten worden afgetrokken van de netto omzet.

Een combinatie van een winst- en verliesrekening en balans die door een bedrijf wordt opgesteld ten behoeve van de leiding, de crediteuren en de aandeelhouders van dat bedrijf. Ook wel commerciële jaarrekeninggenoemd.

Wat is een begroting?
Een begroting is de financiële vertaling van de geplande activiteiten van een onderneming of een persoon. Het is, met andere woorden, een cijfermatige weergave van alle  geplande inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode (1 jaar of langer).

Wat is het eigen vermogen?
Het eigen vermogen is het saldo van alle bezittingen enerzijds en alle schulden aan derden anderzijds, van een onderneming. Het eigen vermogen vind je aan de rechterzijde, de creditzijde van de balans.

Wat is een exploitatiebegroting?
Een exploitatiebegroting ook wel resultatenbegroting genoemd geeft een overzicht weer van de verwachte kosten en opbrengsten in 3 jaar. Daarin moet duidelijk worden welke omzet je dient te halen om de kosten te kunnen dekken. Je wilt natuurlijk winst maken.

Wat is een financieringsbegroting?
In een financieringsbegroting wordt aangegeven hoe je de investeringen gaat financieren. Je kunt dit doen met eigen vermogen of vreemd vermogen.

Wat is een fiscale jaarrekening?
Dit is een jaarrekening die bedoeld os om de fiscale winst uit te rekenen. Op basis van een fiscale jaarrekening wordt door de fiscus achterhaalt welke belastingen men als onderneming moet betalen. … Dit is de winst waarover belasting wordt betaald.

Wat is een grootboekrekening?
Een grootboekrekening bevat de inkomsten en uitgaven van een bedrijf. Het ordent als het ware je boekhouding om sneller de balans en winst- en verliesrekening te maken. Boven het grootboekrekening staat het grootboek. In dit grootboek staan alle grootboekrekeningen opgenomen.

Wat zijn interne overboekingen?
Interne overboekingen zijn boekingen tussen je eigen rekeningen, zoals een overboeking van de rekening courant naar je spaarrekening.

Wat is een kasboek?
Dit is een onderdeel van de financiële boekhouding. Hierin staan alle contante betaalde transacties die de onderneming heeft gemaakt in chronologische volgorde.

Aangezien het herleiden van de contante betalingen na langere tijd nagenoeg onmogelijk is, moet het kasboek nauwkeurig en dagelijks bij worden gehouden.

Wat zijn liquide middelen?
Deze wordt in de boekhouding als term gebruikt voor de som van contant geld (je kas), van je onmiddellijk beschikbare positieve saldi in rekening-courant bij de bank (giraal geld) en beleggingen in bijvoorbeeld aandelen die op heel korte termijn in geld kunnen worden omgezet

Wat is passiva?
Passiva wordt ook wel schulden genoemd. De passiva staat aan de rechterzijde van de balans. Daar staat het waar het vermogen vandaan komt. Het geeft je inzicht hoe de onderneming gefinancierd is.

Wat zijn vlottende activa?
Vlottende activa zijn middelen die maar één bedrijfsproces nuttig zijn of snel kunnen worden omgezet in geld. Het zijn activa die binnen een jaar verbruikt wordt (zoals voorraden of debiteuren) zijn snel (vlot) weer weg. Vlotten betekent ‘wegstromen’. Hierdoor worden het vlottende activa genoemd.

Wat is werkkapitaal?
Het werkkapitaal van je bedrijf is de hoeveelheid geld die je bedrijf nodig heeft om de bedrijfsactiviteiten op een goede manier uit te kunnen voeren. Het verlenen van de kredieten door een bank wordt vaak afhankelijk gesteld van het aanwezige werkkapitaal in het bedrijf.